Saturday, March 31, 2012

ஜி ஆர் ஷங்கரின் பார்வையில் ‘3’

என் நண்பர் திரு ஜி ஆர் ஷங்கர் அவர்கள் எழுதியது.1. "«ÁÄ¡À¡ø     ¿ÊÕó¾¡ À¡÷ì¸Ïõ§À..."

 
"«Åí¸ Media - Ä Hype create Àñ½¢É¡ ±ýÉ... ´ñϧÁ þøÄ¡¾ À¼í¸ÙìÌ  ±øÄ¡õ Hype create ÀñÏõ §À¡Ð þÅí¸ Àñ½றÐ ´ñÏõ ¾ôÒ þøÄ... þô§À¡ trend «ôÀÊ... ÒÊì¸ÄÉ¡ Å¢ðÎÕ..."

"±ÉìÌ ¦Àâ Stars - §Å¡¼ šâ͸û À¼õ À¡÷ì¸ ¬÷ÅÁ¡ þÕìÌ... ¬É¡ ¦ÀÕº¡
±¾¢÷À¡÷ôÒ þøÄ... ¬÷Åõ, ±¾¢÷À¡÷ôÒ Å¢ò¾¢Â¡ºõ ¦¾Ã¢ÔÁ¡ ¯ÉìÌ... «Û‰¸¡, ¾ÁýÉ¡, «ÁÄ¡ - É¡ ¬÷ÅÁ¡ §À¡ö À¡÷ப்§À... §¸¡îº¨¼Â¡ý, Å¢ŠÅåÀõ - É¡ ±¾¢÷À¡÷ô§À.."

3 ÀüÈ¢,  3 நாட்¸Ç¡¸ பருப்பு ¬º¢Ã¢ÂÕìÌõ ±ÉìÌõ ¿¼ó¾ ¨¸§Àº¢ ¯¨Ã¡¼ø¸Ç¢ø ¿¡ý Å¡í¸¢Â ¾¢ðÎì¸û.


2.      "FB" - ³ ¦À¡றுò¾ÁðÊø ¿¡ý «¾¢ø active member ¸¢¨¼Â¡Ð. ±ô¦À¡Ø§¾Ûõ ¦ºýÚ À¡÷ôÀÐ ¯ñÎ. ¸¼ó¾ ¦ÅûÇ¢ÂýÚ officially personal mail ´ý¨È À¡÷ôÀ¾ü¸¡¸ Gmail ¦ºý§Èý. பருப்பு ¬º¢Ã¢Ââý "±Ð ºÃ¢.." FB update ¸ñÎ... FB Ôû ѨÆó§¾ý.

இதில் எது சரி?

பிரச்னை – பிரச்சனை
முஸ்லிம் – முஸ்லீம்
நிலமை – நிலைமை
ஆன்மீகம் – ஆன்மிகம்
வினாடி – விநாடி

"±Ð ºÃ¢.. Å¢¿¡Ê, À¢ÃÉ, ÓŠÄ¢õ" Message ±ÉìÌ ºÃ¢Â¡¸ Òâ¡Áø... "þó¾¢Â¡Å¢ø ÓŠÄ£õ¸Ç¢ý «ÏÌÓ¨È - ´ù¦Å¡Õ ŢɡÊÔõ ÓŠÄ£õ¸Ç¡ø À¢ÃÉ...!!!" ±ýÚ ±É째 ¯Ã¢Â...Sensational visuallisation about Muslim community by the Indian politcal media world....§Â¡º¢òÐ ¯¼§É ¬º¢Ã¢ÂÕìÌ ¨¸§Àº¢§Éý. - "«¼ôÀ¡Å¢, ¦À¡Ð ¾Á¢Æ¢ø ±ØÐõ §À¡Ð "þ¾¢ø ±Ð ºÃ¢?" - Û ¾¡§É §¸ðÊÕó§¾ý" - É¡÷.

¿¡ý ¯¼§É ±ÉÐ àÃòÐ ¯ÈÅ¢É÷, À¢ÃÀÄ ±Øò¾¡Ç÷ "¯Â÷¾¢Õ. ¾¢Õôâ÷ ¸¢Õ‰½ý" «Å÷¸¨Ç ¦¾¡¼÷Ò ¦¸¡ñÎ ºÃ¢Â¡¸ ±ØÐÅÐ ÀüȢ ¿ÁÐ ºó§¾¸í¸¨Ç §¸ðÎ ¦¾Ã¢óЦ¸¡ñ§¼ý. «Å÷ ÜÈ¢ÂÐ...
À¢Ãî¨É - ºÁŠ¸¢Õ¾ Å¡÷ò¨¾Â¢Ä¢ÕóÐ À¢È츢ÈÐ.
À¢Ãî¨É / À¢Ã¨É þÃñÎõ ºÃ¢.
À¢Ãîº¨É ºÃ¢ÂøÄ

´Õ ÓŠÄ¢õ ±ùÅÇ×¾¡ý Slim - ¬¸ þÕó¾¡Öõ ÓŠÄ£õ ¾¡ý.
¿¢¨Ä¨Á ±ýÀ§¾ ºÃ¢. ¾Á¢ú ¦Á¸¡ ¦¾¡¼÷¸Ç¢ø ÅÕõ ¸¾¡À¡ò¾¢Ãõ ¦º¡øÅÐ "¿¢Ä¨Á     ±ýÉý§É Òâ¡Á §Àº¢ð§¼...."

¬ýÁ¢¸õ ±ýÀÐ ¾¡ý ¦Ã¡õÀ ºÃ¢Â¡ÉÐ. ¬É¡ þô§À¡Ð ÀÃÅÄ¡¸ ¬ýÁ£¸õ ±ýÀ¨¾Ôõ accept Àñ½¢ì ¦¸¡û¸¢È¡÷¸û.

"Å¢" - ³ «ÎòÐ ÅÕõ Å¡÷ò¨¾ «¨¾¦Â¡ò¾ ¦À¡Õ¨Çò ¾Õ§Á¡ɡø "¿" §À¡¼Ä¡    õ. þø¨Ä¦ÂÉ¢ø "É" ¾¡ý. ¯¾¡Ã½Á¡¸ "¿¡Â¸÷" - §Áý¨Á ¦À¡Õó¾¢ÂÅ÷ ±ýÀ¾¡ø "Å¢¿¡Â¸÷" ÅÕõ. ¬É¡ø "¿¡Ê" ±ýÀÐ "¦¿¡Ê" «øÄ ±ýÀ¾¡ø "ŢɡÊ" - §Â ºÃ¢.

¿ýÈ¢ : ¾¢Õôâ÷ ¸¢Õ‰½ý «Å÷¸û

´ðÎÉ÷, ¿¼òÐÉ÷ - ±ýÀ¨Å¸Ç¢ø ¸¨¼º¢Â¢ø ÅÕõ "É" ºÃ¢Â¡? «øÄÐ "¿" §À¡¼§ÅñÎÁ¡? "É" ±ýÀ§¾ ºÃ¢Â¡ÉÐ ±ýÚ பருப்பு ¬º¢Ã¢ÂÕìÌ Á¢ý «ïºø «ÛôÒõ Ó¾ø «¾¢÷‰¼º¡Ä¢ìÌ Apr - 3 ¬õ §¾¾¢ - 3 ÅÐ ¸¡ðº¢ - ãýÚ 3 À¼ ticket -¸û «ÛôÀ¢ ¨Åì¸ôÀÎõ.


3.     «¾¢¸¡¨Ä «ÄÈ¢ÂÐ ¨¸§Àº¢, ±Îò¾¾¢ø ÓÃÇ¢ «Å÷¸û (àÃòÐ ¯ÈÅ¢É÷-¿ñÀ÷, §¸ÃÇò¨¾ º¡÷ó¾Å÷ - ¦ºý¨É¢ø À½¢!)
"§¼ö, Å£ðÎÄ wife, ÌÆ󨾸û ±ø§Ä¡Õõ °ÕìÌ §À¡ö þÕì¸¡í¸¼¡...Sunday Morning 9.45 show - ìÌ "Moonu" À¼ Ê즸ð Abhirami 7 star - Ä book Àñ½¢Â¢Õ째ý. 9.15 ìÌ ¾¢§Âð¼÷ ÅóÐÎ" - É¡ý. "«À¢Ã¡Á¢ ¾ûǢ¢Õì̼¡... þí¸ ºòÂõ, §¾Å¢ - Ä þø¨Ä¡" ±ýÈ ±ÉÐ Å¡÷ò¨¾¨Â Á¾¢ì¸¡Áø ¨¸§Àº¢¨Â ¸ð ¦ºö¾¡ý.

ºÃ¢. 3 -ý Å¢Á÷ºÉõ - 3 Åâ¸Ç¢ø
1.
2.
3.

À¢ý ÌÈ¢ôÒ : ¸ðΨà 3 - ý ãýÈ¡ÅÐ ¸¨¼º¢ À¡¸õ - 3 À¼ò¾¢ý ¬º¢Ã¢ÂÃÐ  ¿£ñ¼ பார்வைய¡¸ Å¢¨ÃÅ¢ø ¦ÅÇ¢ÅÕõ.

No comments: